Stadgar för föreningen "Fri och farlig".

Dessa klubbades 26/10 -96, och följde, med mindre ändringar, ett förslag från Prao. De revideras på förslag från Psykologen på herrmiddagen 30/11-2002. Gjorda ändringar har inte markerats i texten.

§1 Detta är de gemensamma stadgarna för föreningen "Fri och farlig" (i forstättningen förkortad FOF), både för ordinarie medlemmar och s.k. stödmedlemmar. Paragrafer märkta med ett a gäller endast ordinarie medlem. Paragraf märkta med ett b gäller endast stödmedlem. Övriga gäller alla medlemmar.

§2 Föreningens mål är att sprida vänskap och goda mansförebilder. Medlem kan endast den person bli som är av manligt kön (folk av kvinligt kön uppmanas att starta separat systerforening) och som lever ett moraliskt korrekt levene (se paragraf §5) samt tidigare har levt omoraliskt och farit illa av det. Samtliga medlemmar måste känna personen i fråga och vara eniga om att han är värdig medlemskap i föreningen.

§3 Medlem förväntas leva moraliskt riktigt och verka för god kamratskap inom FOF. Medlemmen förväntas även kunna dricka öl, sprit samt åtminstone låtsas vara intresserad av sport (på TV, inte något så vansinnigt som att själv idrotta).

§3a Ordinarie medlem förväntas motverka omoraliskt levene bland övriga medlemmar samt försöka tillrättavisa stödmedlemmar så dessa åter kan tas upp som ordinarie medlem. Medlem som förfaller till omoraliskt levene men för övrigt klarar punkterna enligt §3 kan ansöka om att förpassas till stödmedlem tills medlemmen i fråga har insett det omoraliska i detta levene och frivilligt ber att får återtillträda som ordinarie medlem.

§3b Stödmedlem förväntas försöka dra ner övriga medlemmar i omoraliskt levene, något som är dömt att misslyckas.

§4 Samtliga medlemmar förväntas efter bästa förmåga deltaga på s.k. "Herrmiddagar" där mat, dryck, sport och grovt språk avnjutes innan församlingen drar vidare till lämplig nöjeslokal. Om inget annat anges är klädsel nätbrynja, dryck folköl och sprit och underhållning till maten lämpligt sportprogram (i brist på sportprogram kan alternativa kulturfilmer avnjutas) och Harry Brandelius. Därför anges alltid annat.

§5 Med omoraliskt levene menas s.k. fasta förhållande med folk från motsatt kön. Dock menas icke en eller flera så kallade tillfälliga lustar med motsatt kön (i forsättningen kallat "one night stand", ONS (jämför ONSdag!). Allt intimt umjänge med samma kön ar synnerligen omoraliskt och innebär omedelbar uteslutning. Med moraliskt korrekt levene menas levene som inte är omoraliskt.

§6 Föreningen kan inte upplösas. Dock måste ordförande vara ordinarie medlem. Ordförande som förfaller till stödmedlem måste utse sin efterträdare som måste vara ordinarie medlem. Finns inte sådan att tillgå måste gamle ordförande skaffa en sådan externt och få honom godkänd av övriga medlemmar. Lyckas inte ordförande med det sa byter klubben namn till 'Toffelföreningen bundna och ofarliga' tills ny ordinarie medlem kan installeras. I toffelföreningen är alla ordinarie medlemmar men följer FOFs stadgar som om de vore stödmedlemmar.

§7 Inom föreningen råder sträng IT, dvs Informations Tvång. Allt ska fram, men i gengäld råder strängaste tystnadsplikt mot människor utanför föreningen. Informatoinen skall förmedlas med lagom extrem skyndsamhet.

§8 Medlems namn får aldrig nämnas samtidigt som hans riktigt namn. Föreningen är nämligen hemligare än SÄPO. Dock får man med stolthet nämna att man är med i Fri och farlig, det är en merit såväl på dansgolvet som i arbetslivet. Att vara stödmedlem är också en merit, men inte lika mycket.

§9 Herrmiddagarna är föreningens högsta beslutande organ. Det krävs majoritetsbeslut från två på varandra följande herrmiddagar för stadgeändringar. Herrmiddagar måste utlysas minst sju öl i förväg. För att en herrmiddag ska vara beslutsmässig krävs minst 50% eller 4 personers närvaro. Eller något liknande.

§10 FOF är en extremt snobbig och elitinriktad förening som bara accepterar de mest lämpade medlemmar och för vilken endast det bästa är gott nog. Av denna anledning duger inga bleka kopior på föreningens herrmiddagar. Endast faktiska medlemmar kan deltaga i dessa tillställningar. Undantag kan göras för lämpliga gäster. Även möjliga framtida medlemmar kan vara med på prov. Men inga ställföreträdare får skickas. Kan äkta medlem inte närvara så får övriga medlemmar försöka klara av saknaden på något sätt. Förslag på åtgärd om saknaden av någon icke närvarande medlem blir för stor är en eller helst flera skålar i whisky.

Tryck här för att komma tillbaka. Harry Brandelius